Zabudnuté heslo

REGISTRÁCIA

Normy a piktogramy na rukaviciach TEGERA®

Európska legislatíva predpisuje požiadavky, ktoré musia splňovať osobné ochranné prostriedky aby mohli získať certifikované označenie CE.
Každá zem má inštitúciu pre bezpečnosť práce, ktorá poskytuje podrobnejšie informácie v národnom jazyku.

Predchádzajúca európska smernica 89/686/EHS bola v apríli 2019 nahradená novým nariadením (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkov. Cieľom je lepšie ochrániť zdravie a bezpečnosť užívateľov OOP a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami.

V prípade ak chcete viac informácií o revízií tejto smernice a jej ďalšie dôsledky, navštívte webové stránky spoločnosti Ejendals. Nedávno boli aktualizované dve normy týkajúce sa rukavíc, a to EN 388 (o mechanických rizikách) a EN 374 (o rizikách predstavovaných chemikáliami a mikroorganizmami).

Certifikovaný výrobok
EN 388:2016
EN 407:2004
EN 511:2006
ESD norma
Riziká súvisiace so stykom s potravinami
Riziká súvisiace so stykom s potravinami - not fatty
EN 16523-1:2015
EN 374-5:2016
EN 374-5:2016 VIRUS

Kategórie CE

Európske nariadenie 2016/425

Kategórie CE

Cat. I – Minimálne riziká. Chráni užívateľa pred minimálnym rizikom.

Cat. II – Iné riziká. Splňuje ako základné požiadavky, tak ďalšie normy, ktoré sa môžu vzťahovať na určité oblasti použitia.

Cat. III – Vážne riziká. Slúži výlučne k ochrane proti rizikám, ktoré môžu mať vážne dôsledky, ako je usmrtenie alebo nenávratné poškodenie zdravia

EN 420:2003 + A1:2009

Všeobecné požiadavky a metódy skúšania

EN 420:2003
+ A1:2009

– Rukavice musia byť vyrobené tak, aby poskytovali ochranu, ku ktorej sú určené
– Materiál, švy a okraje nesmú užívateľovi ublížiť
– Rukavice sa musia ľahko obliekať aj dávať dole
– Hodnota pH rukavíc musí byť medzi 3,5 a 9,5
– Obsah chrómu (šesťmocného) v kožených rukaviciach musí byť nižší ako 3mg/kg
– Výrobca musí uviesť či rukavice obsahujú látky, ktoré môžu spôsobovať alergie
– Pokiaľ sú dodržiavané pokyny pre pranie, nesmie byť ovplyvnená kvalita ochrany poskytovanej rukavicami
– Rukavice musia umožňovať maximálnu pohyblivosť prstov (obratnosť), vzhľadom k danej ochrany

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 388:2016EN 388:2016
4X43CP

V revidovanom znení normy EN 388:2016 sú teraz k dispozícií dve skúšky odolnosti proti rezu čepeľou. Metóda Coup zostáva oproti minulosti nezmenená a používa sa pre materiály, ktoré neotupujú čepeľ. U materiálov, ktoré ovplyvňujú čepeľ, napr. u väčšiny materiálov odolných proti prerezaniu, sa vyžaduje skúška TDM. V takých prípadoch slúži výsledok TDM ako reálna referencia o účinnosti, zatiaľ čo výsledok skúšky Coup je iba informačný a označuje sa preto X.

A. Odolnosť proti oderu (stupeň ochrany 0-4)
Počet cyklov potrebných k vydreniu otvoru v kruhovom vzorku materiálu rukavice brusným papierom pri konštantnom tlaku a pohybe. Najväčší stupeň ochrany je 4, čo odpovedá 8 000 cyklom.

B. Odolnosť proti prerezaniu, skúška Coup (stupeň ochrany 0-5)
V tomto prípade sa meria počet otáčok kruhového noža otáčajúceho sa konštantnou rýchlosťou, ktorá je potrebná k prerezaniu rukavice. Výsledok sa porovná s referenčným materiálom, aby bolo možné získať index. Najvyšší stupeň ochrany je 5, čo odpovedá indexu 20.

C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (stupeň ochrany 0-4)
Sila nutná k ďalšiemu trhaniu narezaného pravouhlého vzorku rukavice. Maximálna sila je 75 N

D. Odolnosť proti pretlačeniu (stupeň ochrany 0-4)
Meranie veľkosti sily, ktorá je nutná k prerazeniu otvoru v rukavici hrotom so štandardným rozmerom a s danou rýchlosťou (10 cm/min.)

Skúška / Stupeň ochrany 1 2 3 4 5
A. Odolnosť proti oderu (počet otáčok) 100 500 2000 8000
B. Odolnosť proti prerezaniu (index) 1,5 2,5 5 10 20
C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) 10 25 50 75
D. Odolnosť proti pretlačeniu (N) 20 60 100 250

E. Odolnosť proti prerezaniu podľa reznej skúšky ISO (stupeň ochrany A-F alebo X)
Sila v newtonoch (N) nutná k prerezaniu vzorku pravouhlou čepeľou v stanovenom skúšobnom rezacom zariadení, napr. tomodynamometru (TDM). Táto skúška je voliteľná, pokiaľ nedošlo k otupeniu ostria v skúška Coup – v takomto prípade sa stáva referenčným ukazovateľom odolnosti proti prerezaniu.

Skúška / Stupeň ochrany A B C D E F
E. Odolnosť proti prerezaniu ISO (N) 2 5 10 15 22 30

F. Ochrana proti nárazom (stupeň ochrany P)
Skúška ochrany proti nárazom sa vykonáva podľa normy EN 13594:2015 o ochranných rukaviciach pre vodičov motocyklov. Skúša sa časť poskytujúca ochranu, ale vzhľadom k jej obmedzenej ploche nie je možné touto metódou skúšať v časti okolo prstov. Náraz má energiu 5 J a prenášaná sila musí odpovedať najvyššej úrovni, v tomto prípade úrovni 1, s individuálnym výsledkom ≤ 9,0 kN a strednou silou ≤ 7,0 kN.

Skúška / Stupeň ochrany P
F. Ochrana proti nárazom, EN 13594:2015 Úspech (stupeň 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004

Ochrana proti teplotným rizikám

EN 407:2004EN 407:2004
412X4X

Rukavice označené týmto piktogramom poskytujú ochranu proti jednému alebo viac teplotným rizikám. V tejto norme je skúšaná odolnosť rukavíc v súvislosti s nasledujúcimi rizikami:

– Chovanie pri horení
– Odolnosť proti kontaktnému teplu
– Odolnosť proti konvenčnému teplu
– Odolnosť proti sálavému teplu
– Odolnosť proti malým rozstrieknutým časticiam roztaveného kovu
– Odolnosť proti veľkému množstvu roztaveného kovu

Skúška / Stupeň ochrany 1 2 3 4
A. Chovanie pri horení (s)
Čas dohorievania
Čas žeravenia
 
≤20
-
 
≤10
≤120
 
≤3
≤25
 
≤2
≤5
B. Kontaktné teplo (s) 100 °C ≥15 250 °C ≥15 350 °C ≥15 500 °C ≥15
C. Konvenčné teplo (s) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
D. Sálavé teplo (s) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95
E. Malé rozstreknuté častice roztaveného kovu (počet) ≥10 ≥15 ≥25 ≥35
F. Veľke množstvo roztaveného kovu (g) 30 60 120 200

EN 511:2006

Riziká súvisiace s chladom

EN 511:2006EN 511:2006
23X

Rukavice poskytujúce ochranu proti chladu sa skúšajú v dvoch rôznych situáciách s chladom: prenikajúci alebo konvenčný chlad (A) a kontaktný chlad (B), tj. priamy kontakt s chladnými predmetmi.

V príslušných prípadoch sa vykonáva skúšanie odolnosti proti priepustnosti vody (C).

Skúška / Stupeň ochrany 0 1 2 3 4
A. Konvenčný chlad (izolácia ITR/m²) I < 0,10 0,1 < I < 0,25 0,15 < I < 0,22 0,22 < I < 0,30 0,30 < I
B. Kontaktný chlad (teplotný odpor R/m²) R < 0,025 0,025 < R < 0,050 0,050 < R < 0,100 0,100 < R < 0,150 0,150 < R
C. Prienik vody, 5 min. Prienik Bez prieniku

EN 12477:2001 + A1:2005

Ochranné rukavice pre zváračov

EN 12477:2001
+ A1:2005

Táto norma popisuje ako by mali byť navrhnuté rukavice, aby poskytovali ochranu rúk a zápästí pri zváraní a v podobných pracovných situáciách. Zváračské rukavice sa skúšajú podľa noriem EN 388:2016+A1:2018 a EN 407:2004. Na základe výsledku skúšiek podľa noriem EN 388 a EN 407 sú rukavice klasifikované ako typ A a/alebo typ B.

– Typ A označuje rukavice s vyššou odolnosťou, ale nižšou prispôsobiteľnosťou a obratnosťou
– Typ B označuje rukavice s nižšou odolnosťou ale väčšou prispôsobiteľnosťou a obratnosťou

Zváračské rukavice musia byť dlhšie než štandardné ochranné rukavice. Veľkosti by mali odpovedať nižšie uvedenej tabuľke:

Veľkosť ruky 6 7 8 9 10 11
Minimálna dĺžka rukavice (mm) 300 310 320 330 340 350

EN 16350:2014

Elektrostatické vlastnosti

EN 16350:2014

Používanie antistatických rukavíc (rozptyľujúcich elektrostatický náboj) je dôležité v prostredí s rizikom súvisiacim s požiarom a/alebo výbuchom. Cieľom je predísť javu spôsobeným rozdielom elektrických potenciálov medzi užívateľom a prostredím, ktorý vzniká behom kontaktu a hovorovo sa nazýva „šok“.

ESD

IEC 61340-5-1
IEC 61340-4-3

ESD norma

Skratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s označením ESD splňujú aktuálne kritéria a vyhovujú normám o ochrane pred elektrostatickým výbojom. Osvedčenie o ochrane pred elektrostatickým výbojom sa nesmie zamieňať s vlastnosťami elektrickej bezpečnosti! Pokiaľ je nutné pracovať v blízkosti zariadenia pod napätím, musia sa dodržovať požiadavky štátnych predpisov. Pokiaľ majú rukavice (a obuv) na ochranu pred elektrostatickým výbojom uspokojivo fungovať, musia byť vodivé ako osobné vybavenie tak pracovisko.

Skúšobná metóda
Účelom medzinárodnej normy IEC 61340-5-1 je zaručiť, že rukavice na ochranu pred elektrostatickým výbojom sú schopné splniť požiadavky na odpor systému, čo znamená, že odpor medzi obsluhou a zemou je menší než 10⁹ Ω. Skúška sa vykonáva pri 12% vlhkosti. Obuv sa skúša podľa normy IEC 61340-4-3, ktorá zaručuje, že odpor medzi obuvou a zemou je menší než 108 Ω.

EN 420:2003 + A1:2009

Riziká súvisiace so stykom s potravinami

Riziká súvisiace so stykom s potravinami
Riziká súvisiace so stykom s potravinami - not fatty

Vzťahujú sa na materiály a predmety, ktoré budú v dokončenom stave prichádzať do styku s potravinami alebo vodou určenými k ľudskej spotrebe. Podľa nariadenia 1935/2004: „Tieto materiály a predmety musia byť vyrobené v súlade so správnou výrobnou praxou, aby v normálnych alebo predpokladaných podmienkach používania nedochádzala k prenosu ich zložiek do potravín v takom množstve, ktoré by mohlo:

– byť nebezpečné pre ľudské zdravie
– viesť k neprijateľnej zmene zloženia potravín alebo k zhoršeniu ich organoleptických vlastností“

Všetky rukavice s logom „styk s potravinami“ vyhovujú nariadeniu (EU) č. 1935/2004, nariadeniu (EU) č. 2023/2006 a nariadeniu (EU) č. 11/2011.

EN 374-1:2016 + A1:2018

Norma týkajúca sa rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

Táto norma definuje požiadavky na schopnosť rukavíc chrániť užívateľa pred penetráciou, permeáciou a degradáciou spôsobenou chemikáliami a mikroorganizmami.

EN 374-2:2014

Odolnosť proti penetrácií

Rukavice, ktoré majú poskytovať ochranu proti mikroorganizmom a chemikáliám musia byť nepriepustné (bez otvorov). V prípade tenkých jednorazových rukavíc sa skúša priepustnosť tak, že sa rukavice naplnia vodou alebo vzduchom. Pokiaľ voda alebo vzduch uteká, rukavica je chybná.

EN 16523-1:2015

Odolnosť proti permeácií chemikálií (nahradzuje normu EN 374-3:2003)

EN 16523-1:2015EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLNOT

Skúšobná metóda merania odolnosti materiálu OOP proti permeácií nebezpečných chemikálií na molekulárnej úrovni a pri trvalom kontakte. Rukavice sú klasifikované ako typ A, typ B alebo typ C.

Typ rukavice Značenie Požiadavky
Typ A EN374-1/typ A
EN 16523-1:2015
UVWXYZ
Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 6 chemikálií z nového zoznamu
Typ B EN374-1/typ B
EN 16523-1:2015
UVW
Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 3 chemikálie z nového zoznamu
Typ C EN374-1/typ C
EN 16523-1:2015
Doba prieniku > 10 min. pre aspoň 1 chemikáliu z nového zoznamu
Úroveň permeácie 1 2 3 4 5 6
Min. doba prieniku (min.)
Definícia doby prieniku dlaňou rukavice ((1 ugm/cm²/min)
10 30 60 120 240 480

Zoznam chemikálií, s ktorými sa skúšajú rukavice, bol rozšírený o šesť ďalších chemikálií. V priemyselných aplikáciách sa používa stále väčšie množstvo chemikálií a niektoré neboli zahrnuté v predchádzajúcej norme.

Písmenový kód Chemikália Číslo CAS Trieda
A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol
B Acetón 67-64-1 Ketón
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová zlúčenina
D Dichlorometan 75-09-2 Chlórovaný uhľovodík
E Sírouhlík 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluén 108-88-3 Aromatický uhľovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklická a éterová zlúčenina
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
M Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
N Kyselina octová, 99% 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amónny, 25% 1336-21-6 Organická zásada
P Peroxid vodíka, 30% 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková, 40% 7664-39-3 Anorganická minerálna kyselina
T Formaldehyd, 37% 50-00-0 Aldehyd

EN 374-4:2013

Odolnosť proti degradácií chemikáliami

Degradácia je škodlivá zmena jednej alebo viac vlastností materiálu ochrannej rukavice v dôsledku kontaktu s chemikáliami. Môže sa prejavovať rozštiepením na vrstvy, zmenou farby, zatvrdnutím, zmäknutím, zmenou rozmeru, stratou pevnosti v ťahu a podobne. Určuje sa meraním percentuálnej zmeny odolnosti materiálu rukavice proti prerazeniu po trvalom kontakte vonkajšieho povrchu so skúšajúcou chemikáliou v trvaní 1 hodiny. Výsledok skúšky degradácie musí byť uvedení v informačnom letáku ku všetkým trom typom rukavice.

EN 374-5:2016

Ochrana proti mikroorganizmom

EN 374-5:2016 VIRUS
EN 374-5:2016EN ISO 374-5:2016

Nová norma zavádza skúšanie ochrany proti vírusom. Predchádzajúca norma sa venovala iba plesniam a baktériám.

Nové značenie na obale bude uvádzať či rukavice chránia iba pred baktériami a plesňami alebo pred baktériami, plesňami a vírusmi. K označeniu rukavíc chrániacich pred baktériami a plesňami slúži piktogram biologického rizika. Pokiaľ rukavice splňuje požiadavky skúšajúcej metódy na ochranu pred vírusmi, tento piktogram bude doplnení o slovo „VIRUS“.

TOP